• Nowa strona szkoły
 • Szkoła Podstawowa nr 26 wita!
  Szkoła Podstawowa nr 26 wita!
 • Mistrzowie kodowania
  Mistrzowie kodowania

  Chcesz być programistą? W naszej szkole odbywają sie zajęcia "Od lamerskiego googlowania do mistrza kodowania!". Wszystkich chętnych uczniow zapraszamy! 

 • Szkoła z klasą 2.0

  Posiadamy certyfikat Szkoły z klasą 2.0 za udział w projekcie organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Gazety Wyborczej oraz Ministra Edukacji Narodowej. Po kliknięciu na slajdzie otworzy się wizytówka naszej szkoły umieszczona na portalu organizatorów projektu.

   

 • Przedszkole nr 46 wita!
  Przedszkole nr 46 wita!

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 34

W BYDGOSZCZY

 1. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły
        oraz rodzice.
 2. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem biblioteki.
 3. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

  - wypożyczając je do domu
  - czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma)
  - wypożyczając na lekcje w pracowniach przedmiotowych.

 5. Wypożyczeń książek dokonuje nauczyciel-bibliotekarz przy udziale aktywu bibliotecznego.
 6. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 7. Aktywnym czytelnikom umożliwia się wolny dostęp do półek pod opieką  nauczyciela-
        bibliotekarza.
 8. Za książkę zagubioną lub zniszczoną czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą książkę
         lub inną wskazaną przez nauczyciela-bibliotekarza.
 9. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 10. Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki
         muszą być zwrócone do biblioteki.
 11. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy odchodzą ze szkoły, obowiązani są
         do wczeœniejszego rozliczenia się z biblioteką.

 

 

Regulamin czytelni 

 • Korzystanie z czytelni
  • Z czytelni może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły.
  • Do czytelni należy wchodzić z czystymi rękoma i w zmienionym obuwiu.
  • Plecaki trzeba zostawić przed wejściem w wyznaczonym miejscu.
  • W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
  • Korzystający z czytelni powinien wpisać się do "księgi obecności".
 • Korzystanie ze zbiorów
  • W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
  • Z księgozbioru i czasopism należy korzystać tylko na miejscu, nie wolno wynosić ich poza czytelnię.
  • Czasopisma powinno się odnieść na ustalone miejsca.
  • Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
 • Poszanowanie książek
  • Czytelnik zobowiązany jest do dbania o książki i czasopisma, z których korzysta.
  • Książek i czasopism nie wolno niszczyć (robić notatek na marginesie, zaginać kartek, kreślić itp.), a zauważone uszkodzenia trzeba zgłosić bibliotekarzowi.
  • Zbiory czytelni stanowią własność społeczną, którą przekazano opiece czytelników.
  • Troskę o ład i piękno czytelni powierza się czytelnikom.

 

 

REGULAMIN

 

KORZYSTANIA Z CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

 

 1. Z Centrum Multimedialnego mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i personel szkoły.
 2. Uczniowie mogą korzystać ze stanowisk komputerowych wyłącznie przed i po lekcjach pod opieką nauczyciela-bibliotekarza.
 3. Maksymalny czas trwania pracy przy stanowisku komputerowym - 2 godziny.
 4. Przy każdym stanowisku może znajdować się tylko jedna osoba.
 5. U nauczyciela-bibliotekarza można dokonywać osobiście rezerwacji stanowiska komputerowego (dzień, godz.).
 6. Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel-bibliotekarz.
 7. Korzystający z komputerów mają obowiązek wpisania się do zeszytu CM, co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 8. Użytkownik pracowni musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera.
 9. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych (korzystanie z programów multimedialnych znajdujących się w zbiorach biblioteki, poszukiwań z Internetu, wykonywania prac do nauki własnej).
 10. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw.
 11. Zabrania się instalowania własnych programów oraz dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 12. Użytkownik nie może dokonywać jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy itp.).
 13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić nauczycielowi-bibliotekarzowi.
 14. Wierzchnie okrycia należy pozostawić w szatni, a plecaki, torby w wyznaczonym miejscu. Przy stanowisku można mieć ze sobą jedynie zeszyt i długopis.
 15. Nie należy do CM wnosić napojów ani innych artykułów spożywczych.
 16. Obowiązuje przestrzeganie ciszy, porządku i czystości. Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu, wykonujące pracę inną niż wynikającą z przeznaczenia CM zostaną wyproszone z pracowni.
 17. Korzystanie z drukarki sieciowej, ksero jest możliwe w uzasadnionych sytuacjach po uzyskaniu zgody nauczyciela-bibliotekarza i odpowiednim wpisie w zeszycie.
 18. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 19. Po zakończeniu pracy przy stanowisku należy wylogować się (nie wyłączany komputera), oraz fakt ten zgłosić opiekunowi CM.
 20. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje przerwanie pracy użytkownika i zakaz korzystania z CM na okres wyznaczony przez nauczyciela-bibliotekarza.