Pedagog szkolny 2017

mgr Aneta Jordan-Madejska
godziny pracy
pedagoga szkolnego
 gabinet II piętro


wtorek 8.15-11.15
środa 13.00-16.00
piątek 11.30-15.30

Informacja dla rodziców

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Nazywam się Sylwia Piekut-Burzyńska i jestem pedagogiem szkolnym. Mogą Państwo oczekiwać ode mnie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu niepokojących Was sytuacji, jakie mogą dotyczyć:

 • rozpoznawania trudności w nauce bądź innych niepowodzeń szkolnych doświadczanych przez Wasze dziecko,
 • potrzeby udzielenia Waszemu dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 
 • niepokojących Was zmian, jakie pojawiają się w jego zachowaniu,
 • trudnych relacji Waszego dziecka z rówieśnikami, nauczycielami lub rodzeństwem,
 • każdej innej sprawy, która jest dla Was i Waszego dziecka bardzo ważna.

 

ZAPRASZAM DO MOJEGO GABINETU

 poniedziałek:  08:30 - 09:45

poniedziałek:  12:45 - 14:30

wtorek:iałek:  10:15 - 16:00

piątek:fiałek: 08:30 - 10:30
poniedziałek: 13:30 - 14:30

Instytucje wspierające szkołę

WYKAZ PLACÓWEK ŚWIADCZĄCYCH POMOC RODZINIE NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY


 

1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Ogrodowa 9

Telef.(52) 325-44-10

W ramach Ośrodka działają następujące wyodrębnione jednostki :

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności

Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny

ul. Dunikowskiego 2

telef.. (52) 375 33 82


2.Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Wyżyny"

ul. Kapuściska 10,Bydgoszcz

telef.(52) 361-99-02


3. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA"

ul. Przodowników Pracy 12,Bydgoszcz

telef.(52) 375-54-05


4. Poradnia Profilaktyki i Pomocy Rodzinie PTZN

ul. Dworcowa 23

telef. (52 )371 19 08


5.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

ul. Obrońców Bydgoszczy 1 tel.( 52) 322-34-21

ul. Jana III Sobieskiego 10, tel.(52) 322-52-06


6.Komisariat Policji „Wyżyny"

ul. Ogrody 19A, Bydgoszcz

telef. (52) 588 15 50

telef. do dyżurnego ( 52) 588 15 59


7.Straż Miejska

ul. Leśna 12, Bydgoszcz

telef. (52) 58-58-748


8. Caritas Diecezji Bydgoskiej

ul. Cienista 2 ,Bydgoszcz

tel.(52) 3716721


9.PCK

ul. Dr E. Warmińskiego 10,Bydgoszcz

telef.(52) 322-55-68, 52 322-60-11

Zakres działań pedagoga

Zadania pedagoga szkolnego:

Podstawa prawna planu pracy: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 9. Inne zadania zlecone przez Dyrektora Szkoły.

Podkategorie