• Nowa strona szkoły
 • Szkoła Podstawowa nr 26 wita!
  Szkoła Podstawowa nr 26 wita!
 • Mistrzowie kodowania
  Mistrzowie kodowania

  Chcesz być programistą? W naszej szkole odbywają sie zajęcia "Od lamerskiego googlowania do mistrza kodowania!". Wszystkich chętnych uczniow zapraszamy! 

 • Szkoła z klasą 2.0

  Posiadamy certyfikat Szkoły z klasą 2.0 za udział w projekcie organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Gazety Wyborczej oraz Ministra Edukacji Narodowej. Po kliknięciu na slajdzie otworzy się wizytówka naszej szkoły umieszczona na portalu organizatorów projektu.

   

 • Przedszkole nr 46 wita!
  Przedszkole nr 46 wita!

Świetlica

 Świetlica to miejscem przyjazne dla uczniów klas I-III SP, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty, a także nawiązywać nowe przyjaźnie. 

 

Do dyspozycji dzieci są dwie sale:
- "wyspa relaksu" - miejsce wypoczynku
- duża sala świetlicy - miejsce gier, zabaw, odrabiania prac domowych
Dzieci korzystają z wielofunkcyjnego boiska, placu zabaw, małej sali gimnastycznej. 

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16:00. Przyjęcie dziecka następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów i spełnienia wymaganych kryteriów. Karty zgłoszenia znajdują się w świetlicy szkolnej.

Zajęcia prowadzone w świetlicy szkolnej są skierowane na:

 • tworzenie warunków dla rozwoju indywidualnych zainteresowań dziecka,
 • rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej,
 • zapoznawanie dzieci z możliwościami organizowania sobie wolnego czasu zgodnie z własnymi możliwościami rozwojowymi,
 • wdrażanie do korzystania z dóbr kultury i kultywowanie tradycji narodowych i świątecznych (w celu umacniania więzi narodowych i rodzinnych),
 • kształtowanie postaw społecznych w toku kontaktów między uczestnikami zajęć, w tym nabywanie umiejętności koleżeńskiego współżycia w zgodzie z przyjętymi dla danej społeczności kulturowej normami,
 • budzenie refleksji moralnych w połączeniu z wyczuleniem dzieci na świat wartości i ich hierarchii w życiu społecznym,
 • pomoc dzieciom o obniżonym poczuciu własnej samooceny, mających kłopoty w nauce i przystosowaniu do życia w szkolnej społeczności,
 • propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.

 

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu oraz odpowiednich warunków do wypoczynku, relaksu, kontaktów rówieśniczych i odrabianiu zadań domowych.

 W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia rozwijające twórczą ekspresję dzieci i ich zainteresowania.

Są to między innymi: zajęcia ruchowe z chustą animacyjną, zajęcia czytelnicze, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe, zabawy świetlicowe, pląsy

Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają  wiadomości i doświadczenia uczniów, kształtują umiejętności, angażują emocjonalnie, dają okazję do oceniania i wartościowania. Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą logicznego  myślenia, wypowiadania się, pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną uczniów. Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają poznawanie i rozwój zainteresowań uczniów. Kształtują umiejętność współżycia i współdziałania w grupie.

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA

 • rozwijające umiejętności manualne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie,  sklejanie, origami i inne),
 • rozbudzające  zainteresowania  czytelnicze
 • wzbogacające posiadane  wiadomości, zaspakajanie ciekawości świat ( czytanie książek, encyklopedii, , rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne  i edukacyjne),
 • kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne,
 • wzbogacające ekspresję twórczą (pisanie tekstów, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne,
 • zwiększające sprawność fizyczną ( gry i zabawy zręcznościowe),

 

 

Efekty pracy dzieci można oglądać na gazetkach w świetlicy, a także na korytarzu szkolnym na gazetce przy świetlicy oraz w galerii szkolnej na stronie internetowej.