• Nowa strona szkoły
 • Szkoła Podstawowa nr 26 wita!
  Szkoła Podstawowa nr 26 wita!
 • Mistrzowie kodowania
  Mistrzowie kodowania

  Chcesz być programistą? W naszej szkole odbywają sie zajęcia "Od lamerskiego googlowania do mistrza kodowania!". Wszystkich chętnych uczniow zapraszamy! 

 • Szkoła z klasą 2.0

  Posiadamy certyfikat Szkoły z klasą 2.0 za udział w projekcie organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Gazety Wyborczej oraz Ministra Edukacji Narodowej. Po kliknięciu na slajdzie otworzy się wizytówka naszej szkoły umieszczona na portalu organizatorów projektu.

   

 • Przedszkole nr 46 wita!
  Przedszkole nr 46 wita!

Plan Małego Samorządu

CEL GŁÓWNY : Rozwijanie samorządności uczniów klas I – III

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I –III Szkoły Podstawowej nr 26 im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy.
 • Uczenie samorządności i aktywności na forum szkoły i poza nią.
 • Uczenie demokratycznych form współżycia.
 • Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
 • Uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji.
 • Kształtowanie modelu ucznia aktywnego, odpowiedzialnego, umiejętnie współpracującego w zespole.
 • Realizowanie zadań związanych z edukacją patriotyczną, społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną.

FORMY REALIZACJI PROGRAMU:

 • Pomoc w organizacji apeli, uroczystości i imprez szkolnych.
 • Aktywne uczestnictwo w akcjach ogólnopolskich, jak również organizowanych przez szkołę i środowisko lokalne.
 • Organizowanie i przeprowadzanie konkursów dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
 • Udział w imprezach szkolnych i klasowych.

ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO (OLGA OCETKIEWICZ):

 • Czuwaniem nad całokształtem prac samorządu.
 • Pośrednictwo między uczniami a Dyrekcją i nauczycielami.
 • Doradztwo i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU


            Mały Samorząd Uczniowski jest organizacją powołaną przez uczniów, dla uczniów i złożoną z uczniów. Reprezentuje całą społeczność uczniowską z klas I – III i każdego ucznia indywidualnie. Współpracuje z dyrekcją, nauczycielami, administracją szkolną, rodzicami, kołami zainteresowań, biblioteką, świetlicą szkolną oraz środowiskiem lokalnym. Współdecyduje o życiu i pracy szkoły.
           

 

 

Lp.

 

 

ZADANIA

 

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

1.

 

 

Opracowanie programu pracy MSU

- Dyskusja i wybór zadań do realizacji w roku szkolnym 2015/16.

- Przydział zadań poszczególnym.

sierpień 2015

2.

Udział w akcji charytatywnej „Wyprawka dla Żaka”

- Aktywny udział w zbiórce przyborów szkolnych.

sierpień 2015

 

 

3.

 

 

Wybory do Rady Małego Samorządu Uczniowskiego

 

- Zorganizowanie zebrania samorządów klasowych.

- Przeprowadzenie wyborów.

- Zapoznanie uczniów z celami pracy MSU.

wrzesień 2015

 

4.

 

Sprzątanie świata

- Współpraca z Samorządem Szkolnym.

-  Udział w akcji.

wrzesień 2015

5.

Dzień Chłopaka

- Zorganizowanie spotkania uczniów klas I-III i złożenie życzeń chłopcom oraz przekazanie im drobnych upominków.

wrzesień 2015

 

 

 

6.

 

 

Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

- Przygotowanie pod kierunkiem nauczycieli laurek z życzeniami dla wszystkich pracowników szkoły.

- Współpraca z Samorządem Szkolnym w przygotowaniach do uroczystości.

październik 2015

 

7.

 

 

Pasowanie pierwszoklasisty

- Przygotowanie scenariusza uroczystości i dekoracji.

- Przygotowanie dyplomów i upominków dla uczniów klasy I.

-  Udział w imprezie.

październik 2015

8.

Udział w akcji charytatywnej „Walka z głodem”

- Aktywny udział w zbiórce artykułów spożywczych

październik 2015

9.

 

 

 

Dzień Ziemniaka

 

 

 

- Aktywny udział w imprezie.

październik 2015

 

 

 

10.

 

 

 

Kodeks Ucznia klas I - III

- Współorganizowanie debaty;

- Wspólne ustalenie z uczniami i nauczycielami Kodeksu Ucznia.

- Opracowanie graficzne i zamieszczenie na tablicy przy sali nr 45 KODEKSU UCZNIA KLASY I-III.

październik/listopad 2015

11.

Andrzejki

- Przygotowanie i przeprowadzenie wróżb andrzejkowych oraz  innych zabaw we wszystkich klasach edukacji wczesnoszkolnej.

listopad 2015

 

 

12.

 

 

Konkurs „Najładniejsza dekoracja świąteczna”

- Ogłoszenie regulaminu konkursu pod koniec listopada 2015 r..

- Wyłonienie komisji konkursowej oceniającej dekoracje.

- Wyłonienie laureatów, przygotowanie i wręczenie dyplomów.

listopad/

grudzień 2015

 

13.

 

     „Mikołajki w kinie”

- Wspólne wyjście do kina na seans filmowy.

- Zorganizowanie mikołajkowych upominków dla uczniów w klasach I-III. 

grudzień 2015

14.

Kiermasz świąteczny

Jasełka

- Przygotowanie  przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży podczas kiermaszu oraz stanowiska.

- Udział w Jasełkach

grudzień 2015

15.

„Góra grosz”

„Gwiazdka z PCK”

- Aktywny udział w akcji.

grudzień 2015

 

 

16.

 

Projekcja filmu o tematyce świątecznej dla  klas I-III oraz wigilie klasowe w poszczególnych klasach

- Oglądanie filmu o tematyce świątecznej.

- Zorganizowanie wigilii klasowych.

 grudzień 2015

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

Pasowanie na czytelnika

- Zorganizowanie zajęć, których celem będzie:

 • zapoznanie uczniów z biblioteką szkolną i z zasadami korzystania z biblioteki;
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;
 • wdrażanie do właściwego posługiwania się książkami z biblioteki i ich poszanowania;
 • ukazanie korzyści wypływających z kontaktu dziecka z książką.

styczeń 2016

18.

 

 

Bezpieczne ferie

- Zorganizowanie spotkania klas I-III i przeprowadzenie pogadanki na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych Ogłoszeniem konkursu plastycznego.

- Wyłonienie komisji konkursowej oceniającej dekoracje.

-Wyłonienie laureatów, przygotowanie i wręczenie dyplomów.

styczeń 2016

19.

Bal karnawałowy

- Przygotowanie i przeprowadzenie imprezy.

styczeń 2016

 

20.

 

Walentynki – poczta walentynkowa

- Ogłoszenie regulaminu zabawy;

- Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zabawy.

luty 2016

 

21.

Omnibusy

- Organizacja imprezy.

- Współpraca z Samorządem Szkolnym w przygotowaniach do uroczystości.

luty 2016

 22.

Międzyklasowe konkursy zimowe

- Przygotowanie i przeprowadzenie międzyklasowych konkursów sprawnościowych ( np. lepienie śnieżek na czas, lepienie bałwana itp.).

- Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zabawy.

- Przygotowanie i wręczenie dyplomów.

luty 2016

23.

Dzień Kobiet

- Zorganizowanie spotkania uczniów klas I-III i złożenie życzeń dziewczynkom oraz przekazanie im drobnych upominków.

marzec 2016

24.

Pierwszy dzień wiosny

- Zorganizowanie i przeprowadzenie pochodu wiosennego.

- Przygotowanie gaików.

marzec 2016

25.

Konkurs wielkanocny

- Ogłoszenie regulaminu konkursu.

- Wyłonienie komisji konkursowej oceniającej.

- Wyłonienie laureatów, przygotowanie i wręczenie dyplomów.

marzec 2016

26.

„Wielkanocny koszyk” – akcja charytatywna

- Aktywny udział w akcji.

marzec 2016

 

 

27.

 

 

Dzień Ziemi

- Współpraca z Samorządem Szkolnym w przygotowaniach do uroczystości.

kwiecień 2016

28.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia

- Opracowanie i przeprowadzenie projektu edukacyjnego dotyczącego zdrowia (higiena jamy ustnej, pierwsza pomoc, prelekcje, konkursy plastyczne).

 7 kwiecień 2016

29.

Festyn szkolny

- Aktywny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy.

maj 2016

30.

Dzień Dziecka

- Wspólne wyjście do kina na seans filmowy.

- Zorganizowanie upominków dla uczniów w klasach I-III. 

czerwiec 2016

 

31.

 

Dzień Spotu

- Współpraca z organizatorami imprezy

- Aktywny udział w imprezie.

czerwiec 2016