Konkurs "W majowym gaju"

„W MAJOWYM GAJU”

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS I-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Czytaj więcej...

Konkurs międzyszkolny "ŚNIEŻYNKA PIERZYNKA"

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS I-VI

     SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  „ ŚNIEŻYNKA- PIERZYNKA”.

Czytaj więcej...

Konkurs ekologiczno-przyrodniczy

REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO „KARMNIK DLA PTAKÓW”

 

Czytaj więcej...

Konkurs "Liśćmi malowane"

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIOW KLAS I-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„LIŚĆMI MALOWANE”


REGULAMIN KONKURSU
I. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 26
ul. Zacisze 16 w Bydgoszcz tel. 52 361 11 14
II. Konkurs rozpoczyna się 1 października 2015 r. i trwać będzie do 31 października 2015r.
III. Temat prac konkursowych brzmi: „ Liśćmi malowane”.
IV. Cele konkursu
- kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony
temat;
- pobudzenie wrażliwości uczniów na piękno otaczającej przyrody;
- stworzenie możliwości osiągnięcia sukcesu.
IV. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie szkół podstawowych, w dwóch kategoriach
wiekowych:
- klasy I-III;
- klasy IV-VI.
V. Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Prace konkursowe należy złożyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 26 w Bydgoszczy
do dnia 31-go października 2015 roku.
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice w formacie A3.
3. Temat pracy: „Liśćmi malowane”.
4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką
wcześniej nieopublikowanymi.
5. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko,
klasa i nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz e-mail szkoły. Dane te będą służyć do
kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu.
7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane
podmiotom trzecim.
8. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w szkole
Podstawowej nr 26 w Bydgoszczy oraz na stronie internetowej organizatora.
9. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
10. Prace plastyczne nie będą zwracane uczestnikom konkursu.
VI. Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych prac
oraz imiona i nazwiska zwycięzców na stronie internetowej organizatora konkursu oraz poprzez
e-mail szkoły, której prace zostały nagrodzone.
4. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
VII. Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte
w niniejszym regulaminie.
2. Do każdej pracy powinna być dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
3. Osoba do kontaktu - w przypadku pytań odnośnie konkursu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Organizatorzy :
Irena Biankowska
Monika Szatlach

Konkurs Szkolny Bożonarodzeniowy

Celem konkursu jest:

- kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej

- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej
- stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie  sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami
- poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy
  z zakresu różnych technik plastycznych

Prace powinny spełniać następujące kryteria:
- Kartka ma mieć charakter okolicznościowy. Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.
- Prace powinny być indywidualne
- zgodność pracy z tematem
- pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania i wkład pracy
- prace nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat
- powinny być niepowtarzalne, technika dowolna
- prace dostarczone po terminie nie będą ocenianw konkursie.

Format prac - kartka składana bez życzeń

Kategorie  
A- klasy I-III
B- klasy IV-VI
      
Zasady opisywania prac konkursowych
- Każda praca powinna na odwrocie powinna być  czytelnie czytelnie podpisana drukowanymi literami imieniem i nazwiskiem autora, klasą
Termin i miejsce składania prac
- Prace należy dostarczyć do p. Moniki Szatlach lub świetlicy szkolnej do 9 grudnia 2014.
Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas kiermaszu bożonarodzeniowego.
Prace  nie podlegają zwrotowi. Z przyniesionych prac będzie zorganizowana wystawa
Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają dyplomy i  upominki.

Podkategorie