• Nowa strona szkoły
 • Szkoła Podstawowa nr 26 wita!
  Szkoła Podstawowa nr 26 wita!
 • Mistrzowie kodowania
  Mistrzowie kodowania

  Chcesz być programistą? W naszej szkole odbywają sie zajęcia "Od lamerskiego googlowania do mistrza kodowania!". Wszystkich chętnych uczniow zapraszamy! 

 • Szkoła z klasą 2.0

  Posiadamy certyfikat Szkoły z klasą 2.0 za udział w projekcie organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Gazety Wyborczej oraz Ministra Edukacji Narodowej. Po kliknięciu na slajdzie otworzy się wizytówka naszej szkoły umieszczona na portalu organizatorów projektu.

   

 • Przedszkole nr 46 wita!
  Przedszkole nr 46 wita!

Zasady rekrutacji


Zasady ogólne: 
1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:
dzieci 3-4-5 letnie (urodzone w latach 2011-2009)
dzieci 6-letnie (urodzone w II połowie 2008 roku). 
2. Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza gminą mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami. 
3. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2012 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. 
4. Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. 
5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie. 
6. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.
 
Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku 2013/2014: 
1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2009-2011, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko. 
2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w II połowie 2008 roku mogą potwierdzić kontynuację edukacji przedszkolnej w przedszkolu, jeżeli w roku szkolnym 2014/2015 przedszkole będzie prowadziło oddziały dla 6-latków. Jeżeli przedszkole nie organizuje oddziałów dla 6-latków, to dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: 
1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. 
2. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika. 
3. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. 
4. Przedszkole umieszczone na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. 
5. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
• wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka
• drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu składają go w przedszkolu pierwszego wyboru. 
6. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
• pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu
• wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru. 
7. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola. 
8. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. 
9. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty). 
10. Wypełniony wniosek:
• podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka
• podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym
• za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola pierwszego wyboru. 
11. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjnego w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji. 
12. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
• żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów)
• zwrócić się do Urzędu Miasta/Gminy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. 
13. Urząd Miasta/Gminy w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
• korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu
• może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji
• może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. 
14. O wynikach weryfikacji oświadczeń Urząd Miasta/Gminy informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 
15. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone. 
16. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć. 
17. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, tzw. kryteria ustawowe. 
18. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z prezydentem miasta, tzw. kryteria samorządowe. 
19. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej). 
20. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 
21. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. 
22. Komisja rekrutacyjna:
• przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu
• podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. 
23. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
• wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola  w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
• wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 
Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność: 
1. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie. 
2. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli, które organizują oddziały integracyjne oraz dowolnej liczby przedszkoli, które organizują oddziały ogólnodostępne dla dzieci z określonego rocznika. 
3. Rodzice układając listę wybranych przedszkoli/szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują w zależności od preferencji:
• w pierwszej kolejności oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne
lub
• w pierwszej kolejności oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 
4. Wypełniony wniosek rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru. 
5. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata należy złożyć w każdym przedszkolu wskazanym na liście preferencji prowadzącej oddziały integracyjne. 
6. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola wg zasad opisanych powyżej. 
7. Decyzję o przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor przedszkola.