Statut szkoły


Statut Szkoły Podstawowej nr 26 

file pdf-01

Załączniki

   file pdf-01    

    file pdf-01   

   file pdf-01   

   file pdf-01   


            WSO               

 

           WSO I-III         

   Szkolny   

   Program   

       Wychowawczy       

Szkolny

Program

       Profilaktyczny      


file pdf-01

file pdf-01 

file pdf-01

 file pdf-01

Regulamin

Zespołów 

Nauczycielskich

Pomoc

 psychologiczna 

 

          Regulamin

          biblioteki

          szkolnej

Bezpieczeństwo

uczniów

file pdf-01

file pdf-01

file pdf-01

file pdf-01

Regulamin

dyżurów

Regulamin

rady

pedagogicznej

Regulamin

świetlicy

Świetlica c.d.

   file pdf-01    

    file pdf-01   

   file pdf-01   

   file pdf-01   

Gospodarowanie
podręcznikami,
materiałami
edukacyjnymi oraz
materiałami
ćwiczeniowymi
w szkole

Organiacja
pomocy
materialnej

Rekrutacja
ucznia
przybywającego
z zagranicy

Egzamin
ósmoklasisty

 


 

Punktowy system oceniania zachowania w Zespole Szkół nr 34 w Bydgoszczy.

 

 

Zachowanie

Punkty

Wzorowe

200 i więcej

Bardzo dobre

151 – 199

Dobre

100 – 150

Poprawne

51 – 99

Nieodpowiednie

21 – 50

Naganne

20 i mniej

 

 

Na początek semestru uczeń otrzymuje 125 pkt. co jest równoważne z zachowaniem dobrym.

 

W przypadku dokonania po raz pierwszy przewinienia o wysokiej szkodliwości społecznej (zaznaczonych na czerwono) uczeń otrzymuje naganę Wychowawcy, za kolejne upomnienie Dyrektora, za kolejne naganę Dyrektora.

 

Uczeń, który otrzymał:

 

  • Naganę Wychowawcy nie może otrzymać oceny wyższej niż dobra
  • Upomnienie Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna
  • Naganę Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia

 

Uczeń, który posiada:

 

  • 50 pkt. ujemnych (oprócz punktów dodatnich)  nie może mieć zachowania wzorowego
  • 80 pkt. ujemnych (oprócz punktów dodatnich)  nie może mieć zachowania bardzo dobrego

    

Punkty dodatnie

 

A

Przestrzeganie obowiązków ucznia

1

100%  frekwencja

10 pkt. (raz w semestrze)

W

2

Wszystkie godziny usprawiedliwione

5 pkt. (raz w semestrze)

W

3

Brak negatywnych uwag w ciągu miesiąca

5 pkt. za każdy miesiąc

W

4

Systematyczne odrabianie zadań domowych >50%

5 pkt. (raz w semestrze)

N

B

Udział ucznia w życiu szkoły oraz społeczności lokalnej

1

Efektywne pełnienie funkcji w szkole, np. przewodniczący SU

10 pkt. (raz w semestrze)

O

2

Efektywne pełnienie funkcji w klasie, np. przewodniczący, skarbnik itp.

5 pkt. (raz w semestrze)

W

3

Praca na rzecz szkoły, np. pomoc w bibliotece, wykonanie pomocy naukowych, drobne prace porządkowe itp.

5 za każdą pracę         (nie więcej niż 15 w semestrze)

N

4

Udział w uroczystościach szkolnych, np. rola w przedstawieniu.

10 pkt. za każdą imprezę

O

5

Pomoc w przygotowaniu imprez szkolnych np. drzwi otwarte, festyn, itp.

10 pkt. za każdą imprezę

W

6

Praca na rzecz klasy np. przygotowanie gazetki, imprez klasowych

5 pkt. za każdą  (nie więcej niż 15 w semestrze)

W

7

Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły

5 pkt. ( nie więcej niż 15 w semestrze)

O

8

Zbiórka surowców wtórnych: makulatura 20kg, nakrętki 1kg

5 za każdą akcję ( nie więcej niż 15 w semestrze)

W

9

Okolicznościowe reprezentowanie szkoły na zewnątrz

10 (za każdą uroczystość)

O

C

Rozwijanie przez ucznia swoich zainteresowań, uzdolnień

1

Udział w szkolnym konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych

5 pkt. + 5 za miejsce

N

2

Udział w międzyszkolnym konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych

10 pkt. +10 pkt. za awans do kolejnego etapu

N

3

Laureat w międzyszkolnym konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych

30 pkt.

N

4

Systematyczne uczęszczanie na zajęcia dodatkowe

(co najmniej 80% obecności)

10 za każde zajęcia

(raz w semestrze)

N

D

Kultura osobista i dbałość o bezpieczeństwo

1

Wyjątkowa kultura osobista – dobre maniery, brak wulgarnego słownictwa, okazywanie szacunku pracownikom szkoły i innym uczniom.

10 pkt. (raz w semestrze)

W

2

Wyjątkowa kultura osobista na lekcji

5 pkt. (raz w semestrze)

N

3

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe reagowanie na przejawy zagrożenia.

5 pkt. (raz w semestrze)

N

 

 

Punkty ujemne

 

A

Nieprzestrzeganie obowiązków ucznia

1

Spóźnienie na lekcje z własnej winy

2 pkt.

(za każde spóźnienie)

W

2

Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji

5 pkt. (za każdą godzinę)

W

3

Brak zmiany obuwia

2 pkt.

N

4

Rozmowy, żucie gumy, jedzenie lub picie na lekcji

1 pkt. (za każde zdarzenie)

N

5

Uciążliwe przeszkadzanie na lekcji

10 pkt.

N

6

Niewykonanie polecenia nauczyciela

10 pkt.

N

7

Wyjście bez zezwolenia poza teren szkoły w trakcie przerwy lub lekcji

10 pkt. (za każde zdarzenie)

W

8

Niewywiązywanie się z powierzonych zadań (inne niż zadania domowe)

5 pkt.

N

9

Niestosowny strój, brak stroju galowego, makijaż, kolczyk u chłopaka

5 pkt.

W

10

Brak dzienniczka, zeszytu kontaktów, podpisu pod uwagą

2 pkt. (za każdą)

N

B

Nie przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania i działanie na szkodę innych

1

Aroganckie zachowanie wobec kolegów, okłamywanie, obraźliwe gesty

5 pkt.

N

2

Aroganckie zachowanie wobec starszych, okłamywanie

10 pkt.

N

3

Zaśmiecanie otoczenia (dotyczy jednego zdarzenia)

2 pkt

N

4

Niewłaściwe zachowanie podczas przerwy, np. przebywanie w miejscach niedozwolonych, bieganie

3 pkt.

N

5

Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek szkolnych

10 (za całą wycieczkę)

O

6

Podrabianie podpisu, oceny, fałszowanie usprawiedliwienia, wymazywanie informacji od nauczyciela

15 pkt.

W

7

Używanie telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3 na lekcji, puszczanie muzyki na głos na przerwie

5 pkt. (za każde zdarzenie)

N

8

Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób bez ich zgody

10 pkt.

N

9

Upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody obecnych na nich osób.

15 pkt.

W

10

Wulgarne słownictwo lub gesty

10 pkt.

N

11

Stosowanie używek (alkohol, narkotyki, papierosy, dopalacze) również poza szkołą, potwierdzone obserwacją pracownika szkoły

30 pkt.

W

12

Wyłudzanie pieniędzy

30 pkt.

W

13

Kradzież

30 pkt.

W

14

Znieważenie lub naruszenie nietykalności cielesnej nauczyciela lub innego pracownika szkoły,

50 pkt.

W

C

Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa panujących w szkole i akty wandalizmu

1

Stwierdzone zaczepianie słowne lub fizyczne (dokuczanie, ubliżanie, przezywanie, ośmieszanie, w

15 pkt

N

2

Zachowanie zagrażające zdrowiu bądź życiu

10 pkt.

N

3

Celowe zniszczenie mienia szkolnego lub własności innej osoby

20 pkt.

N

4

Udział w bójce

10 pkt.

N

5

Pobicie

30 pkt.

W

6

Znęcanie się nad kolegami, zorganizowana przemoc, zastraszanie

20 pkt.

W

7

Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi, innych niebezpiecznych przedmiotów i substancji.

20 pkt.

W